Share |
Pikachu hình các con thú nuôi
32124 Views

Description:

Kết nối gạch giống hệt nhau để xóa bảng. bấm vào 2 gạch giống hệt nhau để kết nối chúng. mỗi kết nối có thể có không quá 2 lần lượt.

How to play:

Sử dụng chuột để tương tác.