Share |
Miêu tả:
Kết nối gạch giống hệt nhau để xóa bảng. bấm vào 2 gạch giống hệt nhau để kết nối chúng. mỗi kết nối có thể có không quá 2 lần lượt.
Cách chơi:
Sử dụng chuột để tương tác.